ชุดฝึกทักษะความสำคัญของพระพุทธศาสนา

กิจกรรมที่ 1.1   วิเคราะห์เปรียบเทียบความสำคัญของพระพุทธศาสนาตามประเด็นที่กำหนดให้

ความสำคัญของพระพุทธศาสนา

     หลักธรรม      แนวคิด/หลักการ

แนวทางการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

1.ทฤษฏีที่เป็นสากล

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.มีข้อปฏิบัติที่ยึดทางสายกลาง ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.เน้นการพัฒนาศรัทธาและปัญญา

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

เกณฑ์การประเมิน

3  คะแนน =  ระดับดีมาก  ตอบถูกทุกข้อ อธิบายเหตุผลได้ชัดเจน

2  คะแนน  = ระดับดี   ตอบถูกทุกข้อ อธิบายเหตุผลได้เล็กน้อย

1 คะแนน = ระดับพอใช้ ตอบถูกเป็นบางข้อ อธิบายเหตุผลถูกเป็นบางข้อ

0 คะแนน  = ระดับ ปรับปรุง  ตอบไม่ถูก อธิบายเหตุผลไม่ได้

 

 

กิจกรรมที่     1.2   เรื่องศรัทธา

       คำชี้แจง         ให้นักเรียนวิเคราะห์ตามประเด็นที่กำหนดให้แล้วนำรูปภาพมาติดให้สอดคล้องกับประเภทของศรัทธา

การสร้างศรัทธา ประเภทของศรัทธา ผลของกรรมดี ผลของกรรมชั่ว
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

เกณฑ์การประเมิน

3  คะแนน =  ระดับดีมาก  ตอบถูกทุกข้อ อธิบายเหตุผลได้ชัดเจน

2  คะแนน  = ระดับดี   ตอบถูกทุกข้อ อธิบายเหตุผลได้เล็กน้อย

1 คะแนน = ระดับพอใช้  ตอบถูกเป็นบางข้อ อธิบายเหตุผลถูกเป็นบางข้อ

0 คะแนน  = ระดับ ปรับปรุง  ตอบไม่ถูก อธิบายเหตุผลไม่ได้

 

     

กิจกรรมที่  1.3  เรื่องการพัฒนาปัญญา

คำชี้แจง       ให้นักเรียนวาดภาพหรือนำภาพมาติดให้สอดคล้องกับข้อความที่กำหนดให้

 

1รู้จักเหตุแห่งความเสื่อม     (อปายโกโศล)    วิธีคิด……………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

2.รู้จักเหตุแห่งความเจริญ   วิธีคิด………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

3.รู้จักหนทางหลีกเลี่ยงจากความเสื่อมและสร้างความเจริญ

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน

3  คะแนน =  ระดับดีมาก  ตอบถูกทุกข้อ  บอกวิธีคิดได้ชัดเจน  รูปภาพสวยงาม ถูกต้องทุกข้อ

2  คะแนน  = ระดับดี   ตอบถูกทุกข้อ บอกวิธีคิดได้   รูปภาพสวยงาม  ถูกต้องเป็นบางข้อ                              1 คะแนน = ระดับพอใช้  ตอบถูกเป็นบางข้อ  บอกวิธีคิดถูกเป็นบางข้อ  รูปภาพยังไม่ถูกต้อง

0 คะแนน  = ระดับ ปรับปรุง  ตอบไม่ถูก  บอกวิธีคิดไม่ได้    รูปภาพไม่ตรงกับคำถาม

 

 

กิจกรรมที่  1.4   พระพุทธศาสนามีข้อปฏิบัติที่เป็นทางสายกลาง

คำชี้แจง  ให้นักเรียนนำภาพมาติดลงในช่องที่กำหนดให้แล้วอธิบายความหมายของมัชฌิมาปฏิปทาให้ถูกต้อง

 

มัชฌิมาปฏิปทา

ภาพ

1.สัมมาทิฐิ คือ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

2.สัมมาสังกัปปะ คือ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 
3.สัมมาวาจา คือ…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
4.สัมมากัมมันตะ คือ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
5.สัมมาอาชีวะ คือ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 
6.สัมมาวายามะคือ………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
7.สัมมาสติ คือ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
8.สัมมาสมาธิ คือ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

เกณฑ์การประเมิน

3  คะแนน =  ระดับดีมาก      ตอบถูกทุกข้อ  บอกความหมายได้ชัดเจน  รูปภาพสวยงาม ถูกต้องทุกข้อ

2  คะแนน  = ระดับดี ตอบถูกทุกข้อ บอกความหมายได้   รูปภาพสวยงาม  ถูกต้องเป็นบางข้อ

1  คะแนน = ระดับพอใช้ ตอบถูกเป็นบางข้อ  บอกความหมายถูกเป็นบางข้อ   รูปภาพยังไม่ถูกต้อง

0 คะแนน  = ระดับ ปรับปรุง  ตอบไม่ถูก  บอกความหมายไม่ได้ รูปภาพไม่ตรงกับคำถาม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำชี้แจง   ให้นักเรียนศึกษาเรื่องความเชื่อตามหลักกาลามสูตรจากหนังสือเรียนแล้วยกตัวอย่างเหตุการณ์ประกอบ

 

                      กามลามสูตร                                                                                     ยกตัวอย่างเหตุการณ์             

1.ได้ฟังตามกันมา                                                       ……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………

 

2.ถือปฏิบัติสืบกันมา                                                        ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

 

3.การเล่าลือต่อๆ กันมา                                                      ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

 

4.การอ้างอิงตำรา                                                              ……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

5.ยึดตามหลักตรรกะ                                                       ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

6.การอนุมานเอง                                                         ……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………

 

7.อาศัยการตรึกตรอง                                                    ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

 

8.สอดคล้องกับทฤษฏีของตน                            ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

 

9.มีลักษณะที่น่าเชื่อถือ                                             ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

 

10.ผู้นั้นเป็นครูอาจารย์ของเรา                          ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

เกณฑ์การประเมิน

3  คะแนน =  ระดับดีมาก      ตอบถูกทุกข้อ  ยกตัวอย่างได้ถูกตองทุกข้อ

2  คะแนน  = ระดับดี             ตอบถูกเป็นบางข้อ  ยกตัวอย่างได้ถูกต้องเป็นบางข้อ

1. คะแนน  = ระดับพอใช้      ตอบถูกเป็นบางข้อ  ยกตัวอย่างไม่ตรงกับความหมาย

0 คะแนน  = ระดับ ปรับปรุง  ตอบไม่ถูก  ยกตัวอย่างไม่ถูก

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s