กิจกรรมฝึกทักษะการคิดเรื่อง  ลักษณะสังคมชมพูทวีปสมัยพุทธกาล  

กิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์ระบอบการปกครองของอินเดียในสมัยพุทธกาลแล้วตอบคำถาม

1.วิเคราะห์รูปแบบการปกครองของอินเดียในสมัยพุทธกาล ตามประเด็นที่กำหนด

ระบอบการปกครองในอินเดีย

สมัยพุทธ

กาล

ลักษณะสำคัญของระบอบ

การปกครอง

ตัวอย่างเมืองหรือ

แคว้นที่ใช้ระบอบการปกครอง

หลักธรรมที่เกี่ยว

ข้องกับการปก

ครอง

ราชาธิปไตย

หรือสมบูรณาญา

สิทธิราชย์

สามัคคีธรรม

2.การปกครองทั้งแบบประชาธิปไตย และามัคคีธรรมมีความสำคัญอย่างไร

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

กิจกรรมที่ 1.2  ทำเครื่องหมาย  /   หน้าข้อความที่กล่าวถูกต้องและทำเครื่องหมาย X หน้าข้อความที่กล่าวผิด และแก้ไขคำตอบที่ถูกต้อง

鿌  1. ระบบวรรณะในอินเดีย เกิดขึ้นจากาวอารยันที่เข้ามาปกครองชนพื้นเมือง   

      แก้ไข……………………………………………………………………………….

鿌 2. ชาวอารยันได้จัดให้นักบวชเป็นวรรณพราหมณ์ นักรบและช้้นปกครองเป็นวรรณะกษัตริย์

        พ่อค้าเป็นวรรณะแพศย์ และคนพื้นเมืองเป็นวรรณะศูทร

       แก้ไข ……………………………………………………………………………..

鿌 3.บุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงวรรณะของตนเองได้ ด้วยความรู้  ความสามารถ  

     อาชีพหรือการศึกษา

      แก้ไข………………………………………………………………………………

鿌 4.วรรณะสูงสุดคือ วรรณะพราหมณ์ มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่พระมหากษัตริย์

      แก้ไข………………………………………………………………………………

鿌 5.การแบ่งวรรณะจากชาติพันธ์ของบุคคลในสมัยน้ันเนื่องจากคำว่า วรรณะ แปลว่า สีผิว

      แก้ไข………………………………………………………………………………

鿌 6.ในปัจจุบันระบบวรรณะได้ถูกยกเลิกในสังคมอินเดีย

      แก้ไข………………………………………………………………………………

鿌 7.ข้อดีของระบบวรรณะคือ เป็นการแบ่งหน้าที่ของคนในสังคมไว้อย่างชัดเจน

      แก้ไข………………………………………………………………………………

鿌 8.พุทธศาสนา ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มีความเชื่อเรื่องการล้างบาปเหมือนกัน

     แก้ไข……………………………………………………………………………….

鿌 9.คนอินเดียในสมัยพุทธกาล ทำพิธีชำระบาปที่แม่น้ำคงคา

      เพราะเชื่อกันว่าเป็นแม่น้ำที่มีความศักดิ์สิทธิ์

     แก้ไข………………………………………………………………………………..

鿌 10.วิธีการหลุดพ้นจากความทุกข์ทำได้โดยการย่างตนให้ร้อนด้วยไฟ และการขุดหลุมฝังตนเอง ซึ่งเรียกวิธีการดังกล่าวว่า การฝึกโยคะ

    แก้ไข…………………………………………………………………………………

เกณฑ์การประเมิน

    3 คะแนน =  ระดับดีมาก  นักเรียนตอบได้ตั้งแต่       8   ข้อขึ้นไป

    2 คะแนน  = ระดับดี        นักเรียนตอบได้              6      ข้อ

    1 คะแนน  = ระดับพอใช้  นักเรียนตอบได้               5      ข้อ

    0 คะแนน  = ระดับ ปรับปรุง  นักเรียนตอบได้ต่ำกว่า  5      ข้อ

กิจกรรมที่ 1.3  ดูภาพที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามตามหัวข้อที่กำหนดให้

ภาพประกอบ วรรณะ หน้าที่ การศึกษา
………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………

เกณฑ์การประเมิน

    3 คะแนน =  ระดับดีมาก      ตอบถูกต้องทุกข้อ และอธิบายหน้าที่และการศึกษาถูกต้อง

    2 คะแนน  = ระดับดี            ตอบวรรณะถูก อธิบายหน้าที่และการศึกษาถูกเป็นบางข้อ

    1 คะแนน  = ระดับพอใช้       ตอบวรรณะไม่ค่อยถูกบอกหน้าที่แต่ละวรรณะไม่ตรงวรรณะ

    0 คะแนน  = ระดับ ปรับปรุง   ตอบวรรณะไม่ถูก บอกหน้าที่และการศึกษาไม่ถูก

กิจกรรมที่ 1.4  เรื่องความรู้พื้นฐานด้านศาสนาในสมัยสังคมชมพูทวีป

ลัทธิ

ควาเชื่อ

อกิริยทิฏฐิ
เหตุกทิฏฐิ
นัตถิกทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิ
ธินัตถิกทิฏฐิ
อมราวิกเขปทิฏฐิ
จตุยามสังวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s